OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Toto oznámenie o spracovaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ označený nižšie, poskytujúci služby, ktoré si objednávate prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na týchto web stránkach prípadne priamo uhradením registračného poplatku. 

Účelom, na ktorý budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu vyplneného objednávkového formulára,  uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby a poskytnutie príslušných služieb vrátane internej administrácie Vašej objednávky a fakturácie. Právnym základom  pre spracovanie Vašich vyššie uvedených osobných údajov je uzatvorenie zmluvy a plnenie zo zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb a ktorá medzi Vami, resp. spoločnosťou, v mene ktorej služby objednávate, a Prevádzkovateľom vznikne. 

V nadväznosti na Vašu objednávku služieb a/alebo účasť na podujatí organizovanom Prevádzkovateľom, môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje následne spracované aj za účelom ponuky obdobných služieb, ktoré ste využili alebo obdobného  podujatia na akom ste sa už zúčastnili, alebo súvisiacich služieb Prevádzkovateľa. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Počas poskytovania iných služieb ako individuálnych konzultácií alebo počas podujatia bude vyhotovovaný kamerový záznam a fotografické snímky, na ktorých môže byť zachytená Vaša obrazová podobizeň. S ohľadom na charakter budú kamerové a fotografické záznamy zamerané na zobrazenie služby / podujatia ako celku, bez dôrazu na vyobrazenie konkrétnej osoby.

Účelom  spracovania tohto typu údajov je zachytenie záznamu pre jeho opakované sprístupnenie a poskytnutie ako zdroja informácií účastníkom skupiny/podujatia/ či iným osobám, ktoré splnia podmienky pre prístup k tomuto záznamu. Záznam z podujatia organizovaného Prevádzkovateľom alebo jeho časti, či obrazové záznamy bude použitý aj za účelom informovania verejnosti o aktivitách Prevádzkovateľa  ako organizátora podujatia. Právnym základom  pre spracovanie uvedených údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. 

PREVÁDZKOVATEĽ

SRDCE SLOVENSKA, IČO: 55 173 837, so sídlom Karpatská 101/52, Marianka 900 33, zapísaným v registri Ministerstva vnútra SR č. VVS/1-900/90-65727

Prevádzkovateľ zabezpečí technické, fyzické, administratívne a procesné opatrenia v súlade s akceptovanými štandardmi príslušného odvetvia za účelom ochrany a zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracovaných osobných údajov, najmä zabráni neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenému prístupu k spracovávaným osobným údajom ako aj narušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostný incident) v súlade s platnými právnymi predpismi.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: oprávnení zamestnanci a zástupcovia Prevádzkovateľa podieľajúci sa na poskytovaní služieb alebo organizácii podujatia a technickej podpore poskytovanej v tejto súvislosti. Osobné údaje zachytené na obrazových a kamerových záznamoch môžu byť poskytnuté klientom, osobám povereným ich vyhotovením a spracovaním, v obmedzenom  rozsahu zodpovedajúcom oprávnenému záujmu Prevádzkovateľa tiež prevádzkovateľom sociálnych sietí a môžu byť tak zverejnené tretím stranám.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť taktiež poskytnuté dotknutým orgánom verejnej moci, ktoré sú na to oprávnené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na archiváciu dokumentácie, najdlhšie po dobu 10 rokov. Po uplynutí uvedeného obdobia budú osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom natrvalo zmazané.

Osobné údaje spracúvané pre účel registrácie na podujatie a ponuky podujatí budú spracované po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Po uplynutí uvedeného obdobia budú osobné údaje získané za týmto účelom natrvalo zmazané.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom ako aj opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania alebo namietať spracovanie, ako aj právo získať kópiu o Vás spracúvaných osobných údajov.

Svoje práva dotknutej osoby si môžete u Prevádzkovateľa uplatniť zaslaním emailu na adresu info@srdce-slovenska.sk

Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru v Slovenskej Republike, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvy poskytnutím služieb alebo zabezpečenia Vašej účasti na požadovanom podujatí;  v prípade neposkytnutia Vašich vyššie uvedených osobných údajov nebude možné zabezpečiť plnenia zmluvy.