Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi občianskym združením Srdce Slovenska o.z., so sídlom Karpatská 101/52, 900 33 Marianka, IČO: 55 173 837, zapísané v registri Ministerstva vnútra SR č. VVS/1-900/90-65727 (ďalej aj ako „Srdce Slovenska o.z.“), ako Poskytovateľom služieb a druhou stranou ako Objednávateľom.
 3. Občianske združenie Srdce Slovenska o.z. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.srdce-slovenska.sk.
 4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä avšak nielen zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Vymedzenie pojmov
 2. Poskytovateľ– občianske združenie Srdce Slovenska o.z., ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej činnosti.
 3. Objednávateľ– fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu od poskytovateľa, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je Objednávateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti spravuje sa zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.   
 4. Objednávka– právny úkon Objednávateľa vykonaný prostredníctvom internetovej stránky www.srdce-slovenska.sk, na základe ktorého si Objednávateľ objednáva službu od Poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou služieb a aktuálnym cenníkom Poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.
 5. Zmluva– zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 6. Služba– spravidla konzultácia/kurz/konferencia/školenie/ či iný tématicky vymedzený obsah poskytovaný online alebo v prezenčnej forme podľa aktuálnej ponuky služieb a aktuálneho cenníka bližšie špecifikovaného na www.srdce-slovenska.sk, spravidla elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči.

 

 

III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávateľ si prostredníctvom internetovej stránky www.srdce-slovenska.skobjednáva od Poskytovateľa službu v súlade aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom Poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa Poskytovateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoje kontaktné údaje, a to najmä, nie však výlučne: meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a emailový kontakt, ako aj všetky ďalšie údaje požadované Poskytovateľom v objednávkovom formulári.
 3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke špecifikovať službu, ktorá je predmetom objednávky a to podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa.
 4. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke určiť spôsob platby za objednanú službu.
 5. V prípade, ak nebude objednávka Objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP a /alebo objednávkového formuláru bude táto objednávka považovaná za neúplnú a Poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.
 6. Objednávka Objednávateľa odoslaná Poskytovateľovi prostredníctvom internetovej stránky  www.srdce-slovenska.skpredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre Objednávateľa záväzná.
 7. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku Objednávateľa, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje podľa týchto VOP a/alebo objednávkového formuláru.
 8. Poskytovateľ potvrdí prijatie a akceptovanie objednávky Objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdením o prijatí a akceptovaní objednávky nie je automatická emailová správa o odoslaní a/alebo zaregistrovaní objednávky Objednávateľa.
 9. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.
 10. V prípade, ak nie je v možnostiach Poskytovateľa dodať Objednávateľovi službu uvedenú v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi emailom.
 11. Poskytovateľ uvedie v potvrdení o prijatí objednávky najmä nie však výlučne:
  a) špecifikáciu služby,
  b) cenu za službu,
  c) spôsob platby,
  d) ďalšie údaje.

 

 1. Podmienky dodania služby
 2. Poskytovateľ dodá Objednávateľovi službu spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí objednávky.
 3. Poskytovateľ dodá službu Objednávateľovi v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že lehota na dodanie službu uvedená v potvrdení o prijatí objednávky je iba približná, pričom nie je pre Poskytovateľa záväzná.
 4. Poskytovateľ dodá Objednávateľovi službu až po uhradení ceny za službu. Dňom zaplatenia sa rozumie pripísanie ceny za službu na účet Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba. Poskytovateľ nie je v omeškaní s dodaním služby pokiaľ Objednávateľ službu nevyužíva alebo opomenie stanovený či dohodnutý termín poskytnutia služby.
 6. Poskytovateľ vystaví a emailom odošle Objednávateľovi faktúru za  službu.
 7. Poskytovateľ nie je povinný dodať službu Objednávateľovi skôr, ako Objednávateľ na základe zmluvy riadne zaplatí Poskytovateľovi celkovú cenu za objednanú službu.

 

 1. Platobné podmienky
 2. Cena služby je zverejnená na webovej stránke občianskeho združenia www.srdce-slovenska.sk.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služby , a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, a taktiež v prípade, ak dôjde k zmene ceny v dôsledku zmeny či zavedenia nových všeobecne záväzných právnych predpisov napr. avšak nielen v dôsledku zvýšenia DPH, zavedenia ciel, či poplatkov alebo iných platieb, ktoré je Poskytovateľ povinný znášať. Poskytovateľ bude Objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.srdce-slovenska.ska navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. Objednávateľ – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa oznámenia zvýšenej ceny, v prípade, ak toto právo nevyužije,  je pre Objednávateľa záväzná nová cena uvedená vo faktúre. Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak dôjde k zvýšeniu ceny služby o viac ako 20%.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za službu cenu v plnej výške.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu Objednávateľovi riadne a včas.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v obvyklej kvalite.
 4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poučenie o možnosti objednávateľa o odstúpení od zmluvy je zverejnené na webovej stránke www.srdce-slovenska.sk. Objednávateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať všetku dokumentáciu – originálom, ktorá mu bola doručená späť poskytovateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia od odstúpenia.
 5. Objednávateľ – spotrebiteľ môže vyjadriť svoj súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie a poskytnúť Poskytovateľovy vyhlásenie o tom, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Poskytovateľ doručí Objednávateľovi – spotrebiteľovi spolu s potvrdením o uzatvorení zmluvy,  najneskôr však spolu so začatím poskytovania služby poučenie o možnosti Objednávateľa ako spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy alebo potvrdenie o udelení výslovného súhlasu Objednávateľa – spotrebiteľa a vyhlásenia v zmysle čl. VI. ods. 4 týchto VOP, ak boli poskytnuté.
 7. Poskytovateľ doručí Objednávateľovi spolu s poučením o práve odstúpiť od zmluvy vzorový formulár na využitie práva na odstúpenie od zmluvy, ktorý je taktiež dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba dodaná riadne a včas, oznámiť emailom Poskytovateľovi alebo na www.srdce-slovenska.sk.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom poskytnutia služby poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v rozsahu:
  • uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke,
  • zúčastniť sa konzultácie/kurzu/konferencie/školenia, a to online alebo prezenčne v zmysle pokynov Poskytovateľa.
 10. Objednávateľ, ktorý si objednal službu je povinný využiť túto službu najneskôr v lehote uvedenej v potvrdení objednávky a/alebo v lehote určenej Poskytovateľom. Márnym uplynutím lehoty špecifikovanej v tomto bode zaniká Objednávateľovi nárok na absolvovanie resp. zúčastnenie sa služby a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie odplaty za služby s čím Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas.
 11. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku – dodať službu, použiť tretie osoby.
 12. Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Objednávateľa.
 13. Objednávateľ nie je oprávnený službu ďalej predávať či distribuovať akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Služba je chránená v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva všetky autorské práva výlučne Poskytovateľ.
 14. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa službu alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci služby:
  • použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.),
  • zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania,
  • poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou.
  V prípade porušenia záväzku Objednávateľa podľa tohto bodu vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu voči Objednávateľovi vo výške 1 000,-EUR (tisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody popri zmluvnej pokute v celom rozsahu.
 15. Poskytovateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy ihneď odstúpiť v prípade, ak:
  • Objednávateľ uvedie nepravdivé údaje v objednávke,
  • personálne, technické alebo organizačné kapacity poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať službu Objednávateľovi,
  • Objednávateľ neuhradí cenu za službu v lehote jej splatnosti.

 

VII. Reklamačné podmienky

 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa o vady služby (ďalej aj ako „reklamácia“).
 2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby bezodkladne po ich zistení.
 3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia Poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané Objednávateľovi písomne alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie obsahu bez možnosti dodatočnej zmeny.
 4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu.
 5. Objednávateľ – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@srcdce-slovenska.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže Objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Objednávateľ – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Objednávateľ – spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a poskytovateľom, vyplývajúceho z (spotrebiteľskej) zmluvy alebo súvisiaceho so (spotrebiteľskou) zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,-EUR s DPH.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje Objednávateľa sú spracúvané Poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať údaje Objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 2. Objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa. Tento súhlas je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces uzatvorenia zmluvy prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Objednávateľa a tieto sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa.
 3. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
 4. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
 5. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP a súhlasí s ich znením.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.09.2023.