V ČOM SPOČÍVA SKUTOČNÁ SPOLUPRÁCA?

V ČOM SPOČÍVA SKUTOČNÁ SPOLUPRÁCA?

Najmä o otvorenej komunikácii, schopnosti aktívne počúvať a úprimnej podpore. O vzájomnej úcte a rešpekte, zdieľaní a spätnej väzbe. Je aj o bezpečnom priestore, kde každý prejavuje svoje talenty a schopnosti, ktoré zdieľa s ostatnými.

Tímová práca nie je len o tom, že ľudia pracujú na spoločnom projekte. Skutočná spolupráca sa prejaví v sile vzťahov, ktoré sú postavené na pevných základoch a zdravých vzťahoch. Je zložená z jednotlivcov – osobností, z ktorých každý má svoje vlastné, výnimočné a nenahraditeľné miesto v tíme a spoločnom projekte.

Niektorých je vidieť viac, iných menej a niektorí pracujú z úzadia. Vklad každého jednotlivca je rovnako dôležitý. Či už sa na ňom podieľa aktívne alebo pasívne a vidí v tom zmysel. Týmto prispieva k projektu ako takému, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na jednotlivca, skupinu, a celú spoločnosť.

Každý sa cíti dobre v úlohe, ktorú prijal alebo si sám zvolil. Nikoho nemožno nútiť do niečoho, čo nechce. Výnimku tvorí aktivita, ktorá napomáha jednotlivcovi presahovať svoje vlastné hranice, aby naplno prejavil svoj potenciál. V tom mu ostatní podľa možností dodávajú odvahu a podporu.

Ak sa vyskytnú problémy, treba ich riešiť s nadhľadom, bez emócií a v správnom čase. To sú práve tie momenty, ktoré napomáhajú k zavádzaniu nevyhnutných zmien. Zmena je v skutočnosti prospešný prvok, ktorý posúva všetkých.

Takto vidím a vnímam skutočnú spoluprácu ja;) Vždy sa tešim z tej energie, ktorú so sebou prináša. Je to nádherný proces tvorenia, keď z toho čo robím majú radosť aj iní.

Nižšie si môžete pozrieť reportáž o konferencii.